Com es fa una recerca

 

Com es fa una recerca és el nom del taller que vaig conceptualitzar el 2006 per al Museu de Zoologia de Barcelona. Hi va col·laborar l’Institut de Ciències del Mar, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Al juny del 2006 el museu va inaugurar l’exposició: “Planeta Terra: coneix i actua”. A través de tres propostes independents, audiovisuals i gràfiques,  l’exposició analitzava els canvis ambientals als quals ha estat sotmès el planeta durant els darrers anys, convidant a la reflexió.

Les dues primeres propostes consistien en mostres fotogràfiques de gran qualitat que il·lustraven les conseqüències de l’activitat humana en el clima planetari:

“NorthSouthEastWest”, produïda en col·laboració amb el British Council, posava l’atenció en els efectes provocats pel canvi climàtic en els cinc continents.

“Yana Curi”, produïda en col·laboració amb medicusmundi  examinava les repercussions mediambientals i sanitàries de l’explotació del petroli a l’Amazònia equatoriana.

Coral vermell (Corallium rubrum) Fotografia proporcionada per ICM-CSIC

La tercera mostra, “Zoom submarí”, produïda en col·laboració amb l’Institut de Ciències del Mar es centrava en les investigacions marines que s’han portat a terme a l’oceà austral i al Mediterrani, que mostren com l’estudi dels ecosistemes obre una via alternativa, basada en el coneixement científic, per millorar l’aprofitament i l’ús racional dels recursos. Aquesta mostra em va servir d’inspiració i de punt de partida per conceptualitzar el taller: Com es fa una recerca.

El taller es va adreçar a segon cicle de secundària i batxillerat amb la intenció de contribuir a consolidar els coneixements dels joves i eventualment també del professorat,  sobre com es porta a terme una investigació científica.  La intenció era facilitar-los la realització del treball de recerca que tots han de desenvolupar durant el batxillerat.

Vaig conceptualitzar el taller a l’entorn  d’una investigació sobre el corall vermell a les costes catalanes, que va dur a terme Sergio Rossi amb el seu equip d’investigadors de l’Institut de Ciències del Mar del 2001 al 2003. L’objectiu de l’estudi era determinar l’estat de salut de les poblacions de corall així com recollir dades sobre la reproducció, alimentació, etc., amb la finalitat d’elaborar un informe que ajudés a l’administració a redactar una nova llei per regular l’extracció de corall. Aquesta norma legal s’hauria d’adreçar als professionals que s’hi dediquen i es basaria en les conclusions derivades de la referida investigació.

Coral vermell (Corallium rubrum) Fotografia proporcionada per ICM-CSIC

Tenint en compte els resultats científics obtinguts, el Departament d’Agricultura Pesca i Ramaderia va emetre un any després un decret regulador que es va publicar en el DOGC núm. 4234 – 07/10/2004:

  • DECRET 389/2004, de 21 de setembre, pel qual es regula la pesca de corall vermell (Corallium rubrum) a les aigües interiors del litoral català. (Pàg. 18755)

Els estudis es van publicar també en revistes especialitzades com ara Marine biology i Hydrobiologia i altres de divulgació com Quercus, Investigació i Ciència, GEO, etc.

El taller, dinamitzat per un educador del museu, començava amb algunes explicacions introductòries sobre l’estructura i contingut d’un treball de recerca, continuava  contextualitzant la investigació sobre el corall vermell a les costes catalanes (objectius, repercussions legals, etc.)  i tot seguit es proposava un treball en grup per tal d’anar reconstruint alguns dels capítols  de la investigació, partint dels materials que prèviament es proporcionava als alumnes (gràfiques, imatges, textos, taules, etc.) Cada capítol constituïa per si mateix una investigació sencera amb els apartats corresponents:

  • Introducció
  • Materials i mètodes
  • Resultats
  • Discussió

Els alumnes disposaven també d’un dossier individual amb informació relativa a la investigació i referències als procediments de treball desenvolupats en cadascun dels capítols: recopilació de dades (escrites, orals, gràfiques),  selecció de les zones a observar, marcatge i senyalització , observació directa per immersió, presa de fotografies, anàlisi digital d’aquestes, etc.

El projecte va incloure la producció del material didàctic del taller, així com la redacció del dossier per a l’alumne i la formació dels educadors del museu que es van encarregar d’impartir el taller.

Aquest es va deixar d’oferir als instituts de secundària i batxillerat quan el museu es va traslladar a la seva nova seu, el Museu Blau.

 

Art, educació i innovació